mapa strony   |   kontakt   |

Konkurs na wolne stanowisko

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi
ul. Pomorska 138 tel./fax: 42 678 60 70
ogłasza nabór na stanowisko księgowego
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 79 Łódź ul. Pomorska 138

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem księgowego:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,
4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości
lub ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej
o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyk
w księgowości,
5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy
o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
6. znajomość księgowości budżetowej,
7. biegła obsługa komputera w tym programów księgowych Progman lub Vulcan.
Wymagania dodatkowe:
• posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, znajomość ustawy o finansach publicznych
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku księgowego
Czuwanie nad prawidłowością, celowością i rytmicznością gospodarki finansowej placówki poprzez
1. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac w ustalonym terminie dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w programie Progman,
2. Prawidłowe i terminowe sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
3. Prawidłowe sporządzanie list wypłat świadczeń z ZFŚS,
4. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, urlopów rodzicielskich i macierzyńskich, dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń oraz prowadzenie ewidencji dotyczącej wypłaty tych zasiłków,
5. Prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS za pomocą programu Płatnik,
6. Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
7. Rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11), a także innych informacji o dochodach,
8. Sporządzanie kart wynagrodzeń oraz kart podatkowych pracowników jednostki,
9. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu(Rp-7) oraz innych zaświadczeń na prośbę pracowników szkoły,
10. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
11. Wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły i głównego księgowego.
Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
4. Kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. Kwestionariusz osobowy,
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
9. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
10. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko księgowego – Szkoła Podstawowa nr 79 w Łodzi” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi ul. Pomorska 138 91-404 Łódź lub przesłać pocztą – liczy się data dostarczenia dokumentów do placówki. Otwarcie kopert nastąpi 25 kwietnia 2019r. po godzinie 15:00.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których dokumenty spełnią wymagania rekrutacyjne zostaną poinformowane
o terminie dalszego postępowania.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi przez okres 1 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji
o wynikach naboru . W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru dokumentów.
Szkoła Podstawowa Nr 79 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 79
im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi
mgr Anna Wituła

________________________________________
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi z siedzibą: Łódź, ul. Pomorska 138.
• Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: iod_lodz@o2.pl
• Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji
na wskazane stanowisko pracy.
• Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
• Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aktualnie nie ma żadnych konkursów
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Joanna Winiarska-Harbat
Dokument z dnia: 22.08.2011
Dokument oglądany razy: 5 583
Opublikował: Joanna Winiarska-Harbat
Publikacja dnia: 11.04.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl